Rosso Series

Art Education Center

LOCATION

Beijing / Shanghai / Hangzhou / Nanjing / Wuhan / Guangzhou

CLIENT ROSSO

YEAR 2019-2021

Programs Education and Office >9000 SQM

PRINCIPLE  Roy Yin

TEAM

Diana Liang, Eva Li, Tingkui Zou, Shenghong Chen, Yuping Zhang, Ruijia Lin, Kaden Zeng

Photographer

Hongyang Tan(Beijing)

Weidong Zeng(Wuhan)

Roy Yin

ROSSO BEIJING

ROSSO HANGZHOU

ROSSO NANJING

ROSSO WUHAN

ROSSO GUANGZHOU

ROSSO SHANGHAI